วีซ่าคู่สมรส / คู่ชีวิต (Spouse/Partner Visa)

ีซ่าประเภทนี้หลายคนชอบสับสนกันกับวีซ่าคู่หมั้น (fiancé, fiancée or proposed civil partner visa) ซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมเคยได้กล้าวถึงไปแล้วในบทความที่ผ่านมา ความแตกต่างที่ส าคัญของวีซ่าสองประเภทนี้ก็คือ วีซ่าคู่หมั้น เป็นวีซ่าที่ออกให้กับคู่หมั้นที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นเมื่อสมรสเรียบร้อยแล้วจึงจะ สามารถเปลี่ยนจากวีซ่านี้ไปถือวีซ่าคู่สมรสได้ที่นั่นเลย (โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย) วีซ่าคู่สมรสออกให้กับคน ไทยที่ได้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย (หรือในต่างประเทศ) ส าหรับผู้ที่สมรสในประเทศไทยจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การจัดพิธีการแต่งงานทางศาสนานั้นไม่เพียงพอที่จะน ามาเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าได้ สิ่งที่ส าคัญคือจะต้องไปจด ทะเบียนสมรสที่ส านักงานอ าเภอ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในการจัดพิธีการแต่งงานทางศาสนา (ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ใบเชิญ สินสอน และหลักฐานอื่น) หลายครั้งก็สามารถช่วยเป็นหลักฐานให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อที่จะน ามาใช้พิสูจน์ว่าการจัด งานต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องที่โกหก คู่สมรสของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้นั้นจะต้องเป็นชาวสหราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลต่างด้าวที่เป็นผู้ที่มีถิ่นพ านักถาวรในสหราชอาณาจักร ผู้ยื่นขอวีซ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานอย่างน้อยในระดับ A1 ตามมาตรฐานการวัดผลทางภาษา (CEFR- Common EuropeanFramework of Reference for Languages) ส่วนใหญ่แล้วจะต้องท าการทดสอบที่ประเทศไทย นอกจากนี้ผู้ยื่นขอวีซ่ายังต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อวัณโรค …

วีซ่าคู่สมรส / คู่ชีวิต (Spouse/Partner Visa) Read More »