วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแลแห่งอังกฤษ  – เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ค. 2563

สืบเนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ชาวสหภาพยุโรปจะเสียสิทธิในการอนุมัติให้ทำงานในสหราชอาณาจักรโดยอัตโนมัติ และประกอบกับปัญหาทางด้านระบบการดูแลสุขภาพที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากในสหราชอาณาจักร ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกระเบียบใหม่โดยจัดให้มีวีซ่าทางการแพทย์ที่เรียกว่า “วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแล” (Health and Care Visa)

ตามที่ได้มีการระบุไว้ วีซ่าประเภทนี้ จะออกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่สอดคล้องกับที่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ NHS (National Health Care) ได้ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ

หรือเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการทำงานและการบริการของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) เช่น แพทย์ พยาบาล นักรังสีวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

โดยผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก และเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญมากกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ โดยจะออกวีซ่าให้ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสัปดาห์หลังจากที่ยื่นเอกสาร ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการด้านสุขภาพภายในสหราชอาณาจักร (Immigration Health Surcharge) ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเข้ามาในสหราชอาณาจักร


คาดว่า จะมีการเปิดให้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้อย่างช้าสุดคือไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ วีซ่าดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของไทยที่มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (level of English equivalent to level B1 or above of the Council of Europe’s Common European Framework for Language Learning) ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน

%d bloggers like this: