โครงการให้พักงานของแรงงาน (Employee Furlough Scheme) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด–19 – เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 การพักงานของแรงงาน (Employee Furlough) ไม่นานมานี้เพิ่งมีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนการพักงานใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ยังทำงานอยู่เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยเป็นการทำงานในระยะเวลาที่สั้นลงแทนที่จะเป็นแรงงานส่วนเกิน  โดยจะใช้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย 33% ของระยะเวลาการทำงานปกติ ส่วนระยะเวลาที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งไม่ได้ทำงาน ทางรัฐและผู้จ้างงานแต่ละฝ่ายจะจ่ายให้หนึ่งในสาม ซึ่งก็หมายความว่า พนักงานทำงาน 33% จากจำนวนเวลาปกติที่เคยทำงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าแรงอย่างน้อย 77% ของค่าแรงปกติ ทั้งนี้ระดับของการช่วยเหลือจะคำนวณจากฐานเงินเดือนปกติของพนักงาน ซึ่งอยู่ที่ไม่เกิน £697.92 ต่อเดือน โดยโครงการช่วยเหลือนี้จะเริ่มใช้กับแรงงานทั่วสหราชอาณาจักร แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการการพักงาน (Furlough scheme) มาก่อนก็ตาม มาตรการนี้ยังครอบคลุมไปในกลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำความสะอาดและการจัดเลี้ยงที่ระยะเวลาการทำงานสูญเสียไปในช่วงโควิด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพักงานใหม่นี้คาดว่าจะมีการประกาศภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้ โครงการช่วยเหลือรายได้ของแรงงานรับจ้าง – ขั้นที่ 3และ 4 โครงการช่วยเหลือนี้ให้การช่วยเหลือกับแรงที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือที่ผ่านมาสองรอบแรก อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ให้การช่วยเหลือที่น้อยกว่ารอบที่ผ่านๆ มามาก โดยการช่วยเหลือครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดลงในเดือนมกราคา โดยยึดฐาน 20% ของกำไรเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562 การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือสูงสุดจะต้องไม่เกิน £1875 ส่วนการช่วยเหลือในรอบที่สี่จะมีขึ้นโดยจะครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายน 2564 ในเรื่องของจำนวนเงินที่จะให้การช่วยเหลือนั้นคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การประเมินภาษีอากร …

โครงการให้พักงานของแรงงาน (Employee Furlough Scheme) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 Read More »

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ย. 2563 บทความนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ กฎหมายของสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือมีความแตกต่างกัน  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่แรงงานควรจะต้องรู้ ก็คือระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการดำเนินการ การฟ้องร้องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจ้างงานจะต้องยื่นต่อศาลภายใน 3 เดือนหลังจากที่ถูกไล่ออกจากงาน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหากว่าเวลาล่วงเลยไปกว่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณถูกให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมจะต้องรีบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่นั้นๆ ขั้นต่ำคือ 2 ปี (หากต่ำกว่านี้จะได้รับการยกเว้น) สาเหตุของการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายที่พบเห็นบ่อย ตัวอย่างเช่น การตั้งครรภ์ และ/หรือ การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและมีส่วนร่วมในการประท้วงอย่างที่เป็นทางการ การถูกกดขี่แบ่งแยก (ทางเพศ ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ และกรณีอื่นๆ) การเรียกร้องของแรงงานที่มีต่อผู้จ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การปฏิเสธการทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคนที่ทำงานในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า การที่แรงงานให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจถึงเรื่องการทำผิดกฎหมายแรงงานของผู้จ้างงาน นอกจากนี้ ในกฎหมายอังกฤษยังมีการใช้คำว่า “Constructive Dismissal” ซึ่งหมายถึง การที่ ทนต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ และเป็นผลให้ต้องลาออกไปเอง สถานการณ์นี้ก็ว่าเป็นหนึ่งในการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเช่นกัน ในกรณีที่ชนะคดี ศาลจะสั่งให้ชดเชยค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเลิกจ้างและรวมถึงคืนค่าใช้จ่ายในกฎหมาย แต่ในบางกรณีก็จะตัดสินให้คืนตำแหน่งงานให้กับผู้ถูกเลิกจ้างให้ได้กลับไปทำงานในสถานที่ทำงานเดิม หากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนใหญ่แล้ว (อาจจะไม่ทั้งหมด) คุณสามารถขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานของเราฟรี องค์กร …

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน Read More »

visa-via-richard-bergmann-immigration-services

วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแลแห่งอังกฤษ (British Health and Care Visa)

วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแลแห่งอังกฤษ  – เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ค. 2563 สืบเนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ชาวสหภาพยุโรปจะเสียสิทธิในการอนุมัติให้ทำงานในสหราชอาณาจักรโดยอัตโนมัติ และประกอบกับปัญหาทางด้านระบบการดูแลสุขภาพที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากในสหราชอาณาจักร ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการออกระเบียบใหม่โดยจัดให้มีวีซ่าทางการแพทย์ที่เรียกว่า “วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแล” (Health and Care Visa) ตามที่ได้มีการระบุไว้ วีซ่าประเภทนี้ จะออกให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่สอดคล้องกับที่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ NHS (National Health Care) ได้ระบุไว้ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการทำงานและการบริการของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) เช่น แพทย์ พยาบาล นักรังสีวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก และเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญมากกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ โดยจะออกวีซ่าให้ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสัปดาห์หลังจากที่ยื่นเอกสาร ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบริการด้านสุขภาพภายในสหราชอาณาจักร (Immigration Health Surcharge) ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเข้ามาในสหราชอาณาจักร คาดว่า จะมีการเปิดให้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้อย่างช้าสุดคือไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ วีซ่าดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของไทยที่มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ …

วีซ่าด้านสุขภาพและการดูแลแห่งอังกฤษ (British Health and Care Visa) Read More »

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล)

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” – เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2563 สำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับองค์กร London & Partners ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน โดยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเริ่มต้นทำธุรกิจในกรุงลอนดอน หากว่าคุณกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ในสหราชอาณาจักร ต้องการจัดตั้งตัวแทนของบริษัทไทยในกรุงลอนดอนหรือต้องการขยายสาขาธุรกิจที่ทำอยู่ในไทยไปยังตลาดในสหราชอาณาจักรและยุโรป คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากทางเวปไซต์ www.business.london/  ในเวปไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายของอังกฤษ (ตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัดแห่ง สหราชอาณาจักร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ที่ทำการสาขาของบริษัทต่างชาติ เป็นต้น) โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และรวมถึงยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทอีกด้วย โดยคุณสามารถหาข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าออฟฟิสในแต่ละเขตของกรุงลอนดอน และข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในเวปไซต์ยังให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายธนาคารอังกฤษที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักร และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน คุณสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ได้จากลิงค์ www.business.london/invest/get-started?ref=nav ทนายความผู้มีสิทธิว่าความในสหราชอาณาจักรและแคว้นเวลส์ ริชาร์ด เบิร์คมันน์ และคณะ สามารถช่วยคุณได้ในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร บริการของเราประกอบด้วย บริการในด้านการให้คำแนะนำในการเลือกโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสม บริการด้านการจัดตั้งบริษัท …

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) Read More »