การถือหนังสือเดินทางอังกฤษนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ให้สิทธิสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ปัจจุบันผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอังกฤษนั้นมีสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากถึง 190 ประเทศ การแปลงสัญชาติถือเป็นก้าวที่สำคัญและทำให้ชาวไทยได้รับสิทธิทั้งหมดเช่นเดียวกันกับที่ชาวอังกฤษโดยกำเนิดได้รับ

london, london eye, ferris wheel-2242001.jpg

โดยทั่วไปแล้ว สำหรับการยื่นขอสัญชาติอังกฤษจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และไม่ว่าผู้ยื่นจะจัดอยู่ในกลุ่มใดก็ตามโดยปกติแล้วก่อนที่จะทำการยื่นขอสัญชาติผู้ยื่นเอกสารจะต้องมีถิ่นพำนักถาวรมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างน้อย 12 เดือน  ยกเว้นแต่ผู้ที่แต่งงานกับชาวอังกฤษ สามารถยื่นขอสัญชาติได้เลยหนึ่งวันหลังจากที่ได้รับสิทธิพำนักถาวร (โดยที่ไม่ต้องรอให้ผ่านพ้นไป 1 ปี) ผู้ที่ยื่นขอแปลงสัญชาติจะต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ และตระหนักรู้ถึงการกระทำของตน (ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเองทั้งหมด) สำหรับผู้ที่ยื่นขอแปลงสัญชาติจะต้องผ่านการทดสอบการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร หรือ ที่เรียกว่า  «Life in the UK»  และจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ B1 ตามมาตรฐานการวัดผลทางภาษา ( CEFR) แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นอีกมากมาย เช่น ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบทางภาษา เป็นต้น

โดยหลักการแล้วผู้ยื่นขอสัญชาติจะต้องไม่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักรเกินกว่า 450 วัน ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และในปีสุดท้ายก่อนการยื่น จะต้องไม่อาศัยอยู่นอกราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน  ทางกระทรวงกิจการภายในค่อนข้างจะเข็มงวดกับคุณสมบัติของผู้สมัครยื่นขอสัญชาติว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม (มีพฤติกรรมดี) ดังนั้น ผู้สมัครที่เคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎหมาย (เช่น เคยต้องขึ้นศาล เคยมีประวัติฝ่าฝืนด้านวีซ่าในอดีต มีปัญหากับหน่วยงานด้านภาษี) บุคคลเหล่านี้แนะนำให้ปรึกษากับทนายก่อนการยื่นขอแปลงสัญชาติ

ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสหราชอาณาจักรหลังจากที่ได้รับสัญชาติแล้ว แม้ว่าจะเข้าใจได้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนั้น และหลายคนก็ย้ายไปอยู่ประเทศอื่น (มีชาวอังกฤษเกือบ 5 ล้านคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ) แต่อย่างไรก็ตาม หากทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองพิสูจน์ได้ว่าในระหว่างที่ผู้ยื่นขอแปลงสัญชาติมีแพลนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหลังจากได้รับสัญชาติ (ซึ่งหมายความว่า การได้รับสัญชาตินั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะพำนักในสหราชอาณาจักร แต่เป็นไปเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการเดินทางไปต่างประเทศให้ง่ายขึ้นมากกว่าการถือพาสปอร์ตไทย) หากเป็นเช่นนั้น อาจจะไม่ได้รับอนุมัติให้ถือสัญชาติอังกฤษได้

%d bloggers like this: