ีซ่าประเภทนี้หลายคนชอบสับสนกันกับวีซ่าคู่หมั้น (fiancé, fiancée or proposed civil partner visa) ซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมเคยได้กล้าวถึงไปแล้วในบทความที่ผ่านมา ความแตกต่างที่ส าคัญของวีซ่าสองประเภทนี้ก็คือ วีซ่าคู่หมั้น เป็นวีซ่าที่ออกให้กับคู่หมั้นที่เตรียมตัวที่จะจดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นเมื่อสมรสเรียบร้อยแล้วจึงจะ สามารถเปลี่ยนจากวีซ่านี้ไปถือวีซ่าคู่สมรสได้ที่นั่นเลย (โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย) วีซ่าคู่สมรสออกให้กับคน ไทยที่ได้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย (หรือในต่างประเทศ) ส าหรับผู้ที่สมรสในประเทศไทยจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การจัดพิธีการแต่งงานทางศาสนานั้นไม่เพียงพอที่จะน ามาเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าได้ สิ่งที่ส าคัญคือจะต้องไปจด ทะเบียนสมรสที่ส านักงานอ าเภอ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในการจัดพิธีการแต่งงานทางศาสนา (ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ใบเชิญ สินสอน และหลักฐานอื่น) หลายครั้งก็สามารถช่วยเป็นหลักฐานให้ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเพื่อที่จะน ามาใช้พิสูจน์ว่าการจัด งานต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องที่โกหก

wedding day, bride, asian bride-4601785.jpg

คู่สมรสของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้นั้นจะต้องเป็นชาวสหราชอาณาจักร หรือเป็นบุคคลต่างด้าวที่เป็นผู้ที่มีถิ่นพ านักถาวร
ในสหราชอาณาจักร ผู้ยื่นขอวีซ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
ระดับพื้นฐานอย่างน้อยในระดับ A1 ตามมาตรฐานการวัดผลทางภาษา (CEFR- Common European
Framework of Reference for Languages) ส่วนใหญ่แล้วจะต้องท าการทดสอบที่ประเทศไทย นอกจากนี้
ผู้ยื่นขอวีซ่ายังต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อวัณโรค และช าระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับบริการของระบบสาธารณสุขอังกฤษ
(ซึ่งจะคืนให้ภายหลังหากว่าถูกปฏิเสธวีซ่า) คู่สมรสของผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่ามีรายได้อย่างน้อย
18600 ปอนด์ต่อปี หรือแสดงหลักฐานว่ามีเงินเก็บที่มากพอ แต่หากว่าผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการน าเอาเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะที่เกิดจากคู่สมรสก่อนหน้านี้ติดตามไปด้วย การแสดงหลักฐานทางการเงินและรายได้ขั้นต ่าก็จะต้องมากขึ้นตามไป
ด้วย

การด าเนินการในการออกวีซ่าประเภทนี้นั้นในประเทศไทยใช้เวลาเกือบ 3 เดือน ส านักงานกงสุลอาจร้องขอเอกสาร
เพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะยืนยันว่าการสมรสที่ท านั้นไม่ใช่เรื่องที่โกหกขึ้นมา หากว่าผลการพิจารณาแล้วได้รับการอนุมัติ
ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้จะอยู่ที่ 33 เดือน และหากว่าในระยะเวลาดังกล่าวยังไม่มีการเลิกรากัน ก็จะสามารถขอต่อวีซ่า
ประเภทนี้ได้ในสหราชอาณาจักรไปอีก 30 เดือน หลังจากนั้น จึงจะสามารถยื่นขอมีถิ่นพ านักถาวรในสหราชอาณาจักรได้
ยกเว้นในบางกรณี เช่น หากว่าผู้ที่ยื่นขอวีซ่าสอบพื้นฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นส าหรับการต่อวีซ่าไม่
ผ่าน หรือรายได้ของคู่สมรสลดลงไปจนน้อยกว่ารายได้ขั้นต ่าที่ระบุไว้ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะพิจารณาให้ผู้
ยื่นขอวีซ่ารอการยื่นขอถิ่นพ านักแบบ 10 ปี ซึ่งก็หมายความว่า ชาวไทยที่ต้องการยื่นขอมีถิ่นพ านักถาวรจะไม่สามารถยื่น
ขอในรูปแบบปกติคือหลังจากที่ใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรผ่านพ้นไป 5 ปีได้ การยื่นขอถิ่นพ านักดังกล่าว กลายเป็นต้อง
รออีก 10 ปีจึงจะยื่นขอได้

นอกจากนี้ ยังต้องเข้าใจว่า วิธีการพิจารณาตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองนั้น การใช้ชีวิตร่วมกัน (การกินอยู่ด้วยกัน) ใน
ระยะเวลา 2 ปี มีความหมายเช่นเดียวกันกับการสมรส แต่อย่างไรก็ตามในการใช้ชีวิตแบบนั้นนี้จะต้องใช้เอกสารต่างๆ
มากมายมายืนยันว่าทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริงๆ โดยกฎข้อนี้นั้นใช้ได้ทั้งกับคู่รักต่างเพศ และคู่รักร่วมเพศ

%d bloggers like this: