วีซ่าคู่หมั้น (FIANCE VISA)

วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะแต่งงานกับชาวอังกฤษ หรือชาวต่างชาติที่ถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษ ระยะเวลาวีซ่าประเภทนี้ให้ยาวนานสูงสุด 6 เดือน และในช่วงเวลาดังกล่าวคู่หมั่นจะต้องทำการจดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้น แต่หากว่ามีเหตุที่ทำให้พิธีการสมรสนั้นมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปจากที่กำหนดไว้ ก็สามารถขอต่อวีซ่าได้ คู่หมั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าคู่หมั้นจะไม่มีสิทธิในการทำงานในสหราชอาณาจักร  สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุน (Sponcor) จะต้องยื่นเอกสารยืนยันถึงรายได้ของตน โดยรายได้ก่อนหักภาษีจะต้องไม่น้อยกว่า 18,600 ปอนด์ ต่อปี หรือไม่ก็จะต้องมีเงินเก็บบัญชีธนาคารตามที่กำหนดไว้ (ในกรณีที่คู่หมั้นที่เดินทางจากประเทศไทยมีบุตรที่ต้องการเดินทางมาด้วย ผู้ที่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 22,400 ปอนด์ และเพิ่มอีก 2400 ปอนด์ต่อเด็กหนึ่งคนที่ติดตามมาด้วย) หนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นในการขอวีซ่าประเภทนี้ คือคู่แต่งงานทั้งสองจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าทั้งสองได้รู้จักกันดีมาก่อนหน้านี้ และจะต้องมีเจตนาที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันหลังแต่งงาน การสนทนากันผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการพบกันจริงๆ ไม่สามารถนำมาใช้หลักฐานในการขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นนั้นจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานไม่น้อยกว่า A1 ตามมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความรู้ทางภาษา (CEFR) ด้วยการผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาที่ประเทศไทย  นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าชาวไทยจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคอีกด้วย เมื่อได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าติดตาม คู่สมรส/คู่ชีวิต ที่เรียกว่า Spouse/Civil Partner Visa ได้  โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร หลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้แล้วจึงจะมีสิทธิสามารถทำงานหรือประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักรได้ สำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เกิดจากคู่สมรสของผู้ยื่นขอวีซ่า เด็กเหล่านี้สามารถติดตามมาด้วยได้ในฐานะผู้ติดตาม แต่เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าผู้ติดตามพร้อมกับวีซ่าคู่หมั้นนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ค่อนข้างลำบาก ด้วยเหตุนี้ …

วีซ่าคู่หมั้น (FIANCE VISA) Read More »