วีซ่าตัวแทนเดี่ยวบริษัทต่างชาติ (SOLE REPRESENTATIVE)

การเข้ามาดำเนินการธุรกิจในฐานะ ผู้แทนเดี่ยวของธุรกิจในต่างประเทศ (SOLE REPRESENTATIVE OF AN OVERSEAS BUSINESS) เป็นวีซ่าที่ช่วยให้ตัวแทนของบริษัทหรือสาขาของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (หรือในต่างประเทศ) สามารถเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรเพื่อจดทะเบียนตัวแทนหรือสาขาของบริษัทดังกล่าวในสหราชอาณาจักรได้ แม้ว่าในขณะนั้นจะยังไม่มีสาขาของบริษัทดังกล่าวในสหราชอาณาจักรก็ตาม โดยในขณะเดียวกันนั้นบริษัทแม่จะต้องยังคงดำเนินธุรกิจและกิจการในต่างประเทศอยู่ด้วย ก่อนที่จะส่งตัวแทนบริษัทมายังสหราชอาณาจักร บริษัทไทยจะต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และมีเหตุผลที่จำเป็นมากพอในการเข้ามาเปิดสาขา เช่น มีการติดต่อสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับทางสหราชอาณาจักรมาก่อนหน้านี้ หรือมีการทำสัญญาระยะยาวและความคาดหวังในการทำข้อตกลงที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคต เป็นต้น กรณีที่เอกสารยื่นขอวีซ่าเห็นได้ชัดเจนว่าการจัดส่งตัวแทนบริษัทมายังสหราชอาณาจักรนั้นเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่จะทำให้กลายเป็นสำนักงานใหญ่และเป็นสถานที่ในการดำเนินธุรกิจหลักของทางบริษัทในอนาคต วีซ่าดังกล่าวจะถูกปฎิเสธทันที ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าเป็นตัวแทนเดี่ยวนั้น จะต้องทำหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดในบริษัทแม่ ทั้งนี้ก็เนื่องจากหลังจากเข้ามาดำเนินการในฐานะตัวแทนในต่างชาติ ตัวแทนคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการบริหารกิจการต่างๆ รวมถึงตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการบริษัทในสหราชอาณาจักรด้วยตัวเอง เงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า คือ จะต้องไม่ใช่ผู้ที่ถือหุ้นหลักของทางบริษัท ผู้ยื่นขอวีซ่าดังกล่าวสามารถถือหุ้นของบริษัทแม่ได้ แต่จำนวนหุ้นต้องไม่เกินกว่า 50% ของหุ้นในบริษัทแม่ โอกาสของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าที่จะได้รับวีซ่าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นหากว่าผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานในบริษัทแม่มาอย่างนาวนาน และเข้าใจระบบการทำงานและภาพรวมของบริษัทในทุกด้านมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ A1 ตามมาตรฐานการวัคความรู้ทางภาษา CEFR และจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อวัณโรคในคลินิกเฉพาะในประเทศไทย ผู้ยื่นขอวีซ่ามีสิทธิที่จะทำงานได้เฉพาะในฐานะที่เป็นตัวแทนของบริษัทไทยซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานให้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่ายังมีสิทธิที่จะพาคู่สมรสและคู่ชีวิต (รวมถึงคู่รักร่วมเพศ) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ติดตามแตกต่างจากผู้ที่ยื่นขอวีซ่าตรงที่ไม่มีขอจำกัดในการทำงานในสหราชอาณาจักร  และสามารถหางานทำในบริษัทท้องถิ่นบริษัทใดก็ได้  วีซ่าชนิดนี้ให้ครั้งแรกเป็นเวลาสามปี จากนั้นสามารถต่อวีซ่าได้ครั้งละสองปี (ขึ้นอยู่กับว่าการเป็นบริษัทตัวแทนนั้นยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่) …

วีซ่าตัวแทนเดี่ยวบริษัทต่างชาติ (SOLE REPRESENTATIVE) Read More »