ใบอนุญาตสำหรับเป็นผู้สนับสนุนการการย้ายถิ่นฐาน (Tier 2 sponsor licence)

การได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐาน ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะสามารถจัดจ้างพนักงานจากต่างประเทศให้เข้ามาทำงานภายในบริษัทได้ หลังจากที่บริษัทได้ใบอนุญาตในการเป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานแล้ว บริษัทก็จะสามารถเป็นทำหน้าที่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือ Sponsor ในการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทำงานในบริษัทนั้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน ส่วนใหญ่แล้วความต้องการในการจ้างงานชาวไทยเป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มของร้านอาหารที่ดำเนินกิจการอยู่แล้วในสหราชอาณาจักร โดยร้านอาหารเหล่านี้ค่อนข้างหาพนักงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและอาศัยอยู่ในอังกฤษอยู่แล้วค่อนข้างยากมาก (ไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวใหญ่ไปจนถึงระดับพนักงานช่วยทั่วไปในครัว) นอกจากนี้ ก็ยังมีบริษัทที่ต้องการหาลูกจ้างใหม่มาทดแทนลูกจ้างเดิม ก่อนที่หน่วยงานกิจการภายในของสหราชอาณาจักรจะออกใบอนุญาตให้กับบริษัทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานนั้น ทางหน่วยงานจะตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่าดำเนินกิจการไปตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องหรือไม่  การตรวจสอบดังกล่าว ก็คือ 1) ตรวจสอบว่าบริษัทดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหราชอาณาจักรหรือไม่ 2) ตรวจสอบว่าพนักงานที่ระบุอยู่ในคำร้องนั้นเป็นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ จริงจัง และเชื่อถือได้หรือไม่ 3) ตรวจสอบว่าบริษัทมีความสามารถที่จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นได้หรือไม่ และ 4) ตรวจสอบว่าบริษัทมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องของรับใบอนุญาต และตำแหน่งหน้าที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาทำนั้นสอดคล้องกันกับข้อกำหนดของวีซ่าประเภท “แรงงานที่มีทักษะ” และ “การโยกย้ายภายในบริษัท” ในส่วนของระดับความสามารถ ฐานค่าจ้าง และขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ว่างอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะขอเข้ารับใบอนุญาตในฐานะผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐาน ผมแนะนำให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดหาพนักงานทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย แนะนำให้ติดต่อหน่วยงานด้านการบริการจัดหางานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบใบอนุญาตในการทำงานของพนักงาน และระบบการบริหารงานบุคคล ใบอนุญาตในการเป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานนั้นทำให้บริษัทสามารถยื่นขอใบรับรองในฐานะผู้สนับสนุน (Sponsor) ให้กับแรงงานต่างชาติได้  กระบวนการดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยงานกิจการภายในของสหราชอาณาจักร เพื่อทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทสัญชาติอังกฤษ และเพื่อมั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นมีความต้องการแรงงานต่างชาติเพื่อให้เข้ามาทำงานเนื่องจากประสบกับความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการทำงานจริงๆ ใบอนุญาตเป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐานจะต้องทำการต่อทุกๆ 4 ปี  ผมแนะนำให้ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะยื่นขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้สนับสนุนการย้ายถิ่นฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงทำหน้าที่และดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว