สิทธิการมีถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษ (INDEFINITE LEAVE TO REMAIN – ILR)

สิทธินี้เป็นที่รู้จักกันอีกแบบว่า SETTLEMENT หรือสิทธิการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งโดยหลักการแล้วมีความหมายเหมือนกัน สำหรับชาวไทยที่ได้สถานภาพนี้จากการที่เคยได้สมรส หรือสมรส หรือเป็นสมาชิกครอบครัวของชาวสหภาพยุโรปจะมีเอกสารที่เขียนไว้ว่า สิทธิในการตั้งถิ่นฐานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานในสหภาพยุโรป (SETTLED STATUS UNDER EUROPEAN UNION SETTLED SCHEME – EUSS) ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของขั้นตอนการได้รับสถานะนี้ แต่ทั้งคนที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักถาวรและผู้ที่ได้รับสถานะการมีถิ่นถาวรในรูปของ SETTLEMENT ก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันทุกประการ กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวของชาวอังกฤษหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษ ซึ่งโดยปกติแล้วการจะสามารถยื่นขอมีถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษเป็นเวลาผ่านพ้นไปแล้ว 5 ปี  ในบางกรณีระยะเวลาที่จะยื่นขอมีถิ่นพำนักอาจสั้นกว่านี้ได้ ( เช่น กรณีที่คู่สมรสชาวอังกฤษเสียชีวิต หรือผู้ยื่นขอเอกสารเป็นเหยื่อที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น) แต่ในบางกรณี ระยะเวลาในการยื่นขอมีถิ่นพำนักถาวรก็อาจจะยาวนานขึ้นเป็น 10 ปี (เช่น กรณีที่ผู้ยื่นเอกสารขอยืดเวลาในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นในการขอมีถิ่นพำนักถาวร หรือ กรณีที่รายได้ลดลงจนเกินกว่ารายได้ขั้นต่ำที่ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองระบุไว้) โดยส่วนมากแล้ว (แต่ไม่ทั้งหมด) ผู้ที่ได้รับวีซ่าทำงานและวีซ่าธุรกิจก็จะเข้าข่ายในการยื่นเอกสารขอมีถิ่นพำนักถาวรได้หลังจากใช้ชีวิตผ่านไป 5 ปี หากว่าผู้ยื่นเอกสารได้ทำการเปลี่ยนวีซ่าในช่วงระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ (เช่น เคยถือวีซ่านักศึกษามาก่อน เคยถือวีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าติดตามครอบครัว เป็นต้น) กรณีเช่นนี้จะยื่นเอกสารได้ก็ต่อเมื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเป็นระยเวลา 10 ปี ขึ้นไป …

สิทธิการมีถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษ (INDEFINITE LEAVE TO REMAIN – ILR) Read More »