การขอรับสัญชาติอังกฤษจากการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร (Naturalisation)

การถือหนังสือเดินทางอังกฤษนั้น ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ให้สิทธิสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ปัจจุบันผู้ที่ถือหนังสือเดินทางอังกฤษนั้นมีสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่าได้มากถึง 190 ประเทศ การแปลงสัญชาติถือเป็นก้าวที่สำคัญและทำให้ชาวไทยได้รับสิทธิทั้งหมดเช่นเดียวกันกับที่ชาวอังกฤษโดยกำเนิดได้รับ โดยทั่วไปแล้ว สำหรับการยื่นขอสัญชาติอังกฤษจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และไม่ว่าผู้ยื่นจะจัดอยู่ในกลุ่มใดก็ตามโดยปกติแล้วก่อนที่จะทำการยื่นขอสัญชาติผู้ยื่นเอกสารจะต้องมีถิ่นพำนักถาวรมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างน้อย 12 เดือน  ยกเว้นแต่ผู้ที่แต่งงานกับชาวอังกฤษ สามารถยื่นขอสัญชาติได้เลยหนึ่งวันหลังจากที่ได้รับสิทธิพำนักถาวร (โดยที่ไม่ต้องรอให้ผ่านพ้นไป 1 ปี) ผู้ที่ยื่นขอแปลงสัญชาติจะต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ และตระหนักรู้ถึงการกระทำของตน (ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเองทั้งหมด) สำหรับผู้ที่ยื่นขอแปลงสัญชาติจะต้องผ่านการทดสอบการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร หรือ ที่เรียกว่า  «Life in the UK»  และจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ B1 ตามมาตรฐานการวัดผลทางภาษา ( CEFR) แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นอีกมากมาย เช่น ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบทางภาษา เป็นต้น โดยหลักการแล้วผู้ยื่นขอสัญชาติจะต้องไม่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักรเกินกว่า 450 วัน ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และในปีสุดท้ายก่อนการยื่น จะต้องไม่อาศัยอยู่นอกราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน  ทางกระทรวงกิจการภายในค่อนข้างจะเข็มงวดกับคุณสมบัติของผู้สมัครยื่นขอสัญชาติว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม (มีพฤติกรรมดี) ดังนั้น ผู้สมัครที่เคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎหมาย …

การขอรับสัญชาติอังกฤษจากการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร (Naturalisation) Read More »